Maybe Mystery Mondak Monwhite Star

owner/breeder: Monika Kupicová